Aktualności

Walne Zebranie Członków STS GRYF Gmina Zamość

Porządek Walnego Zebrania STS GRYF Gmina Zamość

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Odczytanie i przyjęcie w głosowaniu jawnym Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 6. Wybór Komisji:   mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2019

 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres 2016-2019

 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskami Komisji Rewizyjnej.

 12. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, podjęcie stosownej uchwały.

 13. Przerwa 5 minutowa

 14. Wybory władz Klubu: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 15. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

 16. Przerwa 5 minutowa

 17. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 18. Wolne wnioski.

 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 20. Zamknięcie obrad.