Aktualności

GRYF realizuje zadanie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe GRYF Gmina Zamość z siedzibą w Zawadzie, rozpoczęło realizację projektu ”Ze Sportem ku zmianom” realizowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowaniu NR 194/I/2020

Jaki jest główny cel projektu?

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwijanie kompetencji społecznych, tworzenie długofalowej współpracy poprzez działania aktywizacyjne, rekreacyjne i edukacyjne przyczyniające się do wzrostu liczby zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych.
Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce Informacje o projekcie.

Do kogo jest adresowany projekt?

Do mieszkańców gminy Zamość. W szczególności do dzieci i młodzieży, kobiet, mężczyzn w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów. Organizacja realizująca projekt zapewnia bezpieczny udział z zachowaniem wszelkich zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym uczestników. Zajęcia będą prowadzone w grupach nie większych niż 5-6 osób oraz będzie zapewniona wymagana przepisami odległości, oraz środki higieniczne i dezynfekcyjne.
Cały regulamin jest dostępny w zakładce Rekrutacja. 

Gdzie będą prowadzone zajęcia?

Zaplanowane zadania będą prowadzone w infrastrukturze społecznej Gmina Zamość w tym w świetlicach wiejskich oraz w budynkach rekreacji w miejscowościach: Jatutów, Szopinek, Wólka Wieprzecka, Chyża, Mokre, Borowina Sitaniecka, Żdanów, Mokre, Płoskie.

Jakie grupy będą prowadzone?

W ramach zajęć będą prowadzone 4 grupy:
-dzieci i młodzież
-kobiety
-mężczyźni
-seniorzy

Jak przystąpić do rekrutacji?

Odbędzie się ona na podstawie określonych w regulaminie kryteriów formalnych oraz złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie przy spełnieniu kryteriów. Formularze dokumentów rekrutacyjnych można pobrać ze strony, wypełnić, podpisać, w przypadku dzieci i młodzieży podpis obowiązany jest złożyć rodzic lub opiekun prawny. Komplet dokumentów można złożyć w siedzibie Organizacji do wyznaczonej i zabezpieczonej skrzynki podawczej lub przesłać skan dokumentów pocztą e-mail  rekrutacja@gryfgminazamosc.pl , złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.