RODO

KARTA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf Gmina Zamość z siedzibą  Zawada 296 22-400 Zamość.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Sportowy Gryf Gmina Zamość – Tomasz Goździuk  e-mail: dyrektorsportowy@gryfgminazamosc.pl
 3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem info@gryfgminazamosc.pl
 4. Dane, jakie przetwarzamy:
 •  dane konieczne w celach organizacyjnych
 •  dane do kontaktu – numer telefonu,
 •  wizerunek utrwalony na zdjęciach
 1. Dane przetwarzane są w celu komunikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. (RODO).
 2. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Kodeksu Cywilnego.
 3. W celach organizacji danego wydarzenia/zajęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
 4. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f będą przechowywane w czasie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych
  z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 50 lat.
 5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty telekomunikacyjne, obsługi prawnej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie może uniemożliwić realizację celów, o których mowa powyżej.