Zarząd Gryfa z absolutorium

Z udziałem władz samorządowych Gminy Zamość, Członków Klubu oraz trenerów, zawodników i rodziców odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego GRYF Gmina Zamość. Prezes Zarządu Tomasz Bondyra serdecznie powitał przybyłych gości, podziękował wszystkim za działania na rzecz tworzenia marki klubu, a w swoim sprawozdaniu przedstawił osiągnięcia organizacyjne i sportowe Gryfa w ubiegłym roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Bury odczytał zaś sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2021.

W wyniku głosowania Zarząd STS Gryf Gmina Zamość w składzie:  Prezes Zarządu: Tomasz Bondyra, Wiceprezes ds. organizacji i promocji: Michał Adamczuk, Wiceprezes ds. współzawodnictwa sportowego: Bartłomiej Przyczyna, Skarbnik: Michał Burcon, Sekretarz: Jerzy Żukowski, Członek Zarządu: Paweł Szajewski otrzymał absolutorium.

W czasie dyskusji głos zabrali m.in. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Radni Gminy Zamość i Piotr Dołba i Wiesaw Koczułap. Samorządowcy z uznaniem wypowiadali się na temat działalności Gryfa i życzyli wytrwałości w realizacji kolejnych czynów.

Ze swojej strony serdecznie dziękujemy Gminie Zamość, Partnerom, Sponsorom oraz Rodzicom naszych młodych graczy za dotychczasowe wsparcie i pracę na rzecz klubu. Przyświecające nam hasło „Razem tworzymy Przyszłość” obliguje nas do kolejnych wyzwań, którym postaramy się stawić czoła.