Zarząd Gryfa z absolutorium

W czasie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego GRYF Gmina Zamość, które odbyło się 24 czerwca 2021 r. w  Centrum Geoturystycznym w Lipsku – Polesiu, Zarząd klubu otrzymał absolutorium.  W spotkaniu wzięły udział władze Gminy Zamość, na czele z Wójtem Ryszardem Gliwińskim, Przewodniczącym Rady – Piotrem Koczułapem i Zastępcą Przewodniczącego  –  Sylwestrem Dobromilskim.  W czasie zebrania Prezes STS Gryf Gmina Zamość Tomasz Bondyra przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2020 roku. W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał natomiast jej Przewodniczący – Rafał Burak. Następnie członkowie klubu udzielili absolutorium Zarządowi, co potwierdziła  stosowna uchwała.

W czasie zebrania nie zabrakło również dyskusji nad funkcjonowaniem i przyszłością klubu.