WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STS GRYF GMINA ZAMOŚĆ

Informujemy, że  6 kwietnia 2022 r.  ( środa ) o godzinie 18.00 Sali Konferencyjnej na Stadionie Gminnym w Zawadzie  odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego GRYF Gmina Zamość.

 

 Porządek Walnego Zebrania STS Gryf Gmina Zamość.

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Projekt uchwały w spawie zmiany statucie STS GRYF Gmina Zamość (zmiana w &8).
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, podjęcie stosownej uchwały.
 11. Plan pracy na 2022 rok.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Prezes STS Gryf Gmina Zamość

Tomasz Bondyra

 

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia STS GRYF Gmina Zamość

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 1/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 2/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 3/ regularnego opłacania składek,  4/ przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 5/ dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Wersja PDF:

Walne-Zebranie-Sprawozdawcze-06.03.2022